Privatläkarna ska bidra till ett hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom att:

  • Skapa och upprätthålla en miljömedvetenhet hos våra medarbetare så att den blir en naturlig del av den dagliga verksamheten
  • Vi lever upp till de miljökrav som ställs på verksamheter inom hälso- och sjukvården
  • Vi hushåller med resurser, källsorterar avfall och tar hänsyn till miljöaspekter vid energiförbrukning, inköp, produktval och kemikaliehantering
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra miljöarbetet och arbetar mot uppsatta miljömål vilket bidrar till en mer hållbar utveckling

Ulrika Swegmark, VD